Page 7 - Media Expres Adria broj 4 (98) APRIL 2022
P. 7

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● MEDIJI ● ZAKONODAVSTVO
       Hrvatski Telekom isplaćuje deoničarima

       dividendu od osam kuna       ZAGREB (MEDIA EXPRES) / 12. mart 2022 / Hrvatski telekom planira da veći deo
       prošlogodišnje neto dobiti ili iznos od 637,77 miliona kuna isplati deoničarima za dividendu,
       koja bi iznosila osam kuna po deonici. Hrvatski Telekom najavio je da će o tome odlučiti
       glavna skupština koja je planirana za 25. april.

       Uprava i Nadzorni                           predstavlja dividendni prinos od
       odbor  Hrvatskog                            4,3%.
       Telekoma  d.d.
       predlažu  Glavnoj                           Glavna skupština planira se za 25.
       skupštini Društva                           april 2022. U skladu s predlogom,
       raspodelu  neto                            gore navedena dividenda biće 16.
       dobiti  iz  2021.                           maja  2022.  isplaćena  svim
       godine na način da                           deoničarima koji su upisani u
       se deo neto dobiti                          depozitoriju Središnjeg klirinškog
       u  iznosu  od                             depozitarnog društva (SKDD) na dan
       637.768.168,00                             5. maja 2022. Datum za početak
       kuna upotrebi za                           trgovanja deonicoma društva bez
       isplatu  dividende                           prava na isplatu dividende je 4. maja
       deoničarima  u                             2022. (ex date).
       iznosu od 8,00
       kuna po deonici, a                          Za 2022. godinu Uprava trenutno
       preostali deo neto                          očekuje isplatu dividende u iznosu od
       dobiti u iznosu od       Iznos od 8,00 kuna predstavlja odnos  minimalno 6 kuna po deonici. Uprava
       28.362.006,38 kuna raspodeli u zadržanu  isplate dividende u odnosu na ostvarenu  će pratiti učinke različitih parametara koji
       dobit.              dobit Društva od 95,8%. Na zadnju cenu  mogu imati uticaj na kretanje dividende is a
                        deonice u iznosu od 186,00 kuna to  tim predložiti konačni iznos.


       Telekom Srbija novi naslovni sponzor

       bivšeg Doma sindikata


       BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 31. mart 2022 /Kompanija Telekom Srbija objavila je da je, sa svojim
       brendom MTS, novi naslovni sponzor Kombank dvorane, nekadašnje Dvorane doma sindikata u
       Beogradu, i da ona od 29, aprila i zvanično postati MTS dvorana.

                                      generacija, kao najbolje, „a sada i najlepše,
                                      mesto kulturnih, zabavnih, mužičkih i
                                      umetničkih dešavanja u Beogradu i čitavoj
                                      Srbiji“.

                                      Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir
                                      Lučić je poručio da Telekom ima u vidu da je
                                      Dom sindikata kultno mesto ne samo
                                      beogradske, već i srpske, a u ranijim
                                      vremenima i jugoslovenske kulture.

                                      „Telekom Srbija je poslednjih godina sinonim
                                      za produkciju najboljih domaćih serija i filmova,
                                      kao i za podršku kulturi u najširem smislu.
                                      Upravo iz tog razloga ovo partnerstvo
                                      posmatramo kao potpuno prirodan korak kako
       Direktor Kombank dvorane Igor Stanković je na konferenciji  za našu kompaniju, tako i za naše partnere“,
       za novinare ocenio da će partnerstvo sa MTS omogućiti da  rekao je Lučić.
       ta dvorana ostane kultno mesto ugrađeno u DNK svih


      www.mediaexpres.net                                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12