Page 14 - Media Expres Adria broj 3 (97) MART 2022
P. 14

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● FILM ● ZAKONODAVSTVO
      Teleste uspostavlja novi dugoročni

      program podsticaja      TURKU, FINSKA – 8. mart 2022. – Upravni odbor Teleste Corporation odlu io je da uspostavi novi program
      zasnovan na akcijama koji uklju uje tri nova podsticajna plana zasnovana na akcijama (LTI 2022 program) za
      klju ne zaposlene u Telesteu.

      Cilj LTI 2022 programa je da 27.950    akcija   Teleste koje odredi Upravni odbor.
      uskladi   interese   ključnih Corporation.  Trenutna  zbirna
      zaposlenih i Teleste akcionara maksimalna vrednost perioda Bruto nagrade koje će biti
      stvaranjem dugoročnog kapitala usklađivanja     2022—2024, dodeljene tokom 2022–2024. na
      za ključne zaposlene i, na taj procenjena na osnovu prosečne osnovu plana ograničenih akcija
      način, da dugoročno poveća cene      akcija   poslednjeg odgovaraju    vrednosti   od
      vrednost kompanije, kao i da trgovačkog dana koji prethodi maksimalno    50.000   akcija
      podstakne kulturu učinka. , da datumu ovog sporazuma i pod Teleste Corporation.
      zadrži ključne zaposlene i da pretpostavkom da kvalifikovani
      ključnim  zaposlenima  ponudi učesnici u potpunosti ispune gore Nagrade će biti isplaćene delom
      konkurentnu    kompenzaciju pomenuti   investicioni  zahtev, u akcijama Teleste korporacije, a
      zasnovanu na učinku.        iznosi približno 161.000 evra.   delom u gotovini.
      Upravni odbor je odobrio oko 34 Bruto nagrade koje se isplaćuju
      ključna   zaposlena    kao na osnovu perioda učinka 2022–
      kvalifikovane  za  učešće  u 2024.   odgovaraju   vrednosti
      Programu LTI 2022.         približno maksimalnog ukupnog              Adria
                       iznosa  od  335.400  akcija
      Plan podudarnog udela 2022–   Telestea. Da bi stekla pravo da    Media Expres Adria
      2026 sastoji se od tri perioda učestvuje u periodu performansi,    ISSN 2359 – 8514
      podudaranja,  koji  pokrivaju osoba mora da učestvuje u        ISSN­L 2359 – 8514
      finansijske godine 2022–2024, periodu usklađivanja 2022—2024
      2023—2025 i 2024—2026. U plana uparivanja.                   Izdavač:
      planu, ciljnoj grupi je data                       MEDIA EXPRES SRL
      mogućnost    da    dobije Trenutna  zbirna  maksimalna     J 51/358/2002, RO15052199
      odgovarajuće akcije za svoje vrednost perioda učinka 2022—      str. Mihai Bravu nr. 168,
      lično ulaganje u akcije Teleste 2024, procenjena na osnovu    Oltenița, cod 915400 CL, România
                                               Cont nr. :
      Corporation. Nagrade zasnovane prosečne cene akcija poslednjeg   RO47 RZBR 0000 0600 0318 0856
      na planu biće isplaćene nakon trgovačkog dana koji prethodi    Raiffeisen BANK Ag. Oltenița
      završetka    perioda    za datumu ovog sporazuma i pod
      podudaranje.            pretpostavkom da kvalifikovani       Glavni urednik:
                       učesnici   ispunjavaju   gore      Mihai Pavelescu
                                            Telefon: +40 722 674 639
      Bruto nagrade koje će biti pomenute investicione uslove za     Urednik: Andrija Marković
      isplaćene na osnovu perioda period usklađivanja 2022—2024.
      usklađivanja     2022–2024. Matching Share Plan u celosti,
      odgovaraju vrednosti približno iznosi približno 1.811.000 evra.       Urednički e­mail:
      maksimalnog ukupnog iznosa od                      media.expres.adria@gmail. com
                                           Web: www.mediaexpres.net
                            Plan    ograničenog
                            udela ima za cilj da se
                            koristi  kao  alat  u      Oglašavanje:
                            situacijama    koje    Telefon: +40 770 298 970
                            Upravni odbor smatra   sales.media.expres@gmail. com
                            neophodnim,     na
                            primer da obezbedi     NAPOMENA Objave u časopisu
                            zadržavanje   ključnih  MEDIA EXPRES ADRIA mogu se
                                          koristiti samo u lične svrhe i ne mogu
                            talenata u kompaniji,  se objavljivati delimično ili u celosti bez
                            privlačenje    novih   pisanog dopuštenja urednika, sa
                            talenata  ili  druge   izuzetkom citiranih delova teksta uz
                            specifične   situacije     navođenje izvora.      14                                          MART 2022
   9   10   11   12   13   14   15   16