Page 6 - Media Expres Adria No. 6 JUNl 2021
P. 6

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● BIZNIS


     Telemach planira da pokrije trećinu

     Hrvatske 10 Giga optičkom mrežom


      Zagreb (MEDIA EXPRES) / 12. maj 2021. / Telemach Hrvatska spreman je da korisnicima
      ponudi pristup prvoj hrvatskoj 10 Giga optičkoj mreži, uz tri paketa koja kombinuju superbrzi
      internet i fiksnu telefoniju na najbržoj mreži u zemlji. Telemach u sledećih pet godina svojom 10
      Giga optičkom mrežom planira da pokrije trećinu Hrvatske, odnosno više od 500.000
      domaćinstava.

      Svi korisnici Telemacha mogu birati između tri jednostavna
      paketa optičkog interneta sa brzinama od 300 Mbps, 1 Gbps i
      2 Gbps. Početni paket Telemacha Hrvatska čak je do deset
      puta brži od prosečne brzine interneta u zemlji, koja iznosi 30
      do 40 Mbps. Cene paketa vrlo su pristupačne, a korisnici
      mobilne mreže Telemach koji se pretplate i na optički internet
      ostvaruju dodatne popuste.

      Optička mreža kompanije Telemach Hrvatska u ovom trenutku
      dostupna je za oko 7.000 domova na području Novog
      Zagreba, a do kraja godine biće omogućen pristup više od
      70.000 kućanstava jer Telemach ubrzano nastavlja sa
      širenjem mreže.                   korišćenju ekonomskih i socijalnih prednosti koje ona donosi –
                                rekao je predsednik Uprave Telemacha Hrvatska Viktor
      ­ Uvođenjem interneta i fiksne telefonije Telemach Hrvatska  Pavlinić.
      postaje operator sa tri telekomunikacijska servisa i pozicionira
      se kao najnapredniji internet servis i mreža. Upravo na to  Telemach će zahvaljujući podršci matične kompanije United
      mislimo kada kažemo da smo posvećeni pružanju  Grupe uložiti 100 miliona evra u izgradnju 10 Giga optičke
      najnaprednije tehnologije našim korisnicima za najinovativnije  mreže u Hrvatskoj. United Grupa obavezala se na investiranje
      proizvode i usluge i najbolje korisničko iskustvo. Investicija  do 230 miliona evra u Hrvatsku u sledećih pet godina, za
      Telemacha Hrvatska u izgradnju superbrze optičke mreže  proširenje optičke mreže koja omogućuje 10 gigabita u
      pomaže ubrzanju hrvatske digitalne transformacije i boljem  sekundi i u infrastrukturu mobilne 5G mreže.

      HAKOM raspisao aukciju za 5G licence u

      Hrvatskoj


      Zagreb (MEDIA EXPRES) / 4. jun 2021. / Hrvatska regulatorna agencija za mrežne delatnosti
      (HAKOM) pokrenula je postupak javne aukcije za 5G frekvencije, a zahtevi se mogu podnositi
      do 11. juna. Dodela dozvola očekuje se do kraja avgusta, a s obzirom na početno određene
      cene za frekvencijske pojaseve očekuje se prihod od najmanje 300 miliona kuna.
      Prema HAKOM­u, nadmetanje za  MHz regionalno).          sistema nadmetanja. Učesnici će proći
      pojedine frekvencijske opsege biće                 odgovarajuću obuku za korišćenje
      sprovedeno u četiri odvojena postupka  Dozvole će se izdavati na period od 15  izabranog softverskog rešenja. Sve
      (700 MHz, 3600 MHz, 26 GHz i 3600  godina (osim u slučaju Medimurske i  zainteresovane strane mogu se prijaviti
                             Varaždinske županije, gde  za  učešće,  uključujući  pružanje
                             već postoje izdate dozvole  odgovarajuće garancije za ozbiljnost i
                             za razne 5G tehnologije  validnost učešća, što zavisi od
                             koje  važe  do  2023.  frekvencijskog opsega i geografskog
                             godine). Na kraju perioda  područja za koje se aplikant prijavljuje.
                             važenja licence, važnost
                             se može produžiti za  Prijave za učešće podnose se od 27.
                             najviše pet godina, kako je  maja do 11. juna 2021. Glavna faza
                             utvrđeno pravilima EU. nadmetanja počeće 12. jula 2021.

                             HAKOM dodaje da će se  Očekuje se da će odluka o dodeli biti
                             javna aukcija sprovesti u  doneta do kraja avgusta, što će zavisiti
                             celosti putem elektronskog  od toka konkursa.
      6                                           JUN 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11