Page 6 - Media Expres Adria broj 7 (113) JUL 2023
P. 6

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● BIZNIS

      Telemach izgubio spor protiv BH Telecoma


      SARAJEVO (MEDIA EXPRES) / 17. jun 2023. / Konkurencijsko veće odbilo je zahtev
      Telemacha protiv BH Telecoma u vezi sa politikom cena kao neosnovan.

      Okočan je dugotrajni spor pred Konkurencijskim                    U   konkretnom
      većem BiH vođen još od 2017. godine koji je                  slučaju, naveo je
      pokrenuo Telemach protiv BH Telecoma, a koji                     Telemach   u
      se ticao utvrđivanja zloupotrebe dominantnog                   zahtevu, radi se o
      položaja na tržištu.                                 specifičnom obliku
                                                 zloupotrebe
      Konkurencijsko  veće  odbilo  je  zahtev                     dominantog
      Telemacha protiv BH Telecoma u vezi sa                     položaja   tzv.
      politikom cena kao neosnovan.                             Predatory pricing.

      Telemach je, naime, tvrdio da je BH Telecom                  Nakon
      koristeći svoj dominantan položaj bio u                     dugotrajnog
      mogućnosti da finansira razvoj svoje mreže iz                  postupka
      takozvanih monopolskih renti, kao i da koristi                 Konkurencijsko
      profit ostvaren u fiksnoj telefoniji kako bi unakrsno veće odbilo je zahtev Telemacha, čime je izvršilo presudu
      subvencionisao svoje druge usluge, konkretno svoju pay­TV Suda Bosne i Hercegovine iz 2019. godine kojom je Sud
      ponudu, sa ciljem da se snagom sa dominantnog tržišta utiče uvažio tužbu Telemacha i poništio Rešenje Konkurencijskog
      na jačanje položaja na nedominantnim tržištima.   veća iz 2018. godine, te predmet vratio Konkurencijskom
                                veću na ponovno rešavanje.


      Cene Telemachovih usluga rastu za 8,3

      posto od 1. avgusta


      ZAGREB (MEDIA EXPRES) / 22. jun 2023. / Telekom Telemach Hrvatska obave[tava svoje
      korisnike da će od 1. avgusta ove godine primeniti indeksnu klauzulu od 8,3 posto za
      povećanje iznosa mesečnih naknada tarifnih paketa definiranih službenim cenovnikom.

      Reč je o uskla]ivanje cena s godišnjom stopom inflacije prosečna godišnja stopa inflacije u 2022. bila je 10,8 posto, a
      temeljem indeksne klauzule, o čemu je Telemach, kao i drugi Telemach će primeniti postotno povećanje niže od toga,
      veliki telekomi početkom ove godine obavestio korisnike, jer odnosno od 8,3 posto, ističu iz Telemacha.
      od ove godine telekomi koji posluju u Hrvatskoj imaju
      mogućnost uskla]ivanja cena jednom godišnje sa prosječnom ­ Povećanje se odnosi na iznose mesečnih naknada tarifnih
      godišnjom stopom inflacije.             paketa definiranih službenim cenovnikom. Na ostale stavke
                                računa, kao što su potrošnja minuta, poruka ili interneta,
      Prema podatcima Državnog zavoda za statistiku (DZS) jednokratne naknade, rate za uređaje ne primjenjuje se
                                      indeksna klauzula te navedene naknade
                                      ostaju neizmenjene, navode iz tog telekoma.
                                      Mesec dana ranije, sličnu obave[tenje je
                                      korisnicima poslao i telekom A1 Hrvatska, koji
                                      će od 1. jula primeniti tu klauzulu od 8,5 posto
                                      za povećanje mjsečne naknade tarifa, paketa i
                                      opcija i privatnim i poslovnim korisnicima za
                                      mobilne i fiksne usluge. Prvi račun s
                                      usklađenim iznosom korisnici A1 će primiti u
                                      avgustu.

                                      Iz najvećeg telekoma u Hrvatskoj, Hrvatskog
                                      telekoma (HT) da jo[ nisu doneli odluku o
                                      promeni cena.


      6                                           JUL 2023
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11