Page 6 - Media Expres Adria broj 4 (110) APRIL 2023
P. 6

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● BIZNIS
      Telekom Srbija grupa nastavlja da razvija

      poslovanje u regionu


      SKOPLJE (MEDIA EXPRES) / 17. mart 2023. / Od ulaska na tržište Severne Makedonije 2021.
      godine, kompanija Telekom Srbija je uložila četiri miliona evra i zaposlila 80 ljudi u svojoj ćerki
      firmi MTEL Severna Makedonija. Za naredne dve godine najavljene su značajno veće
      investicije i vrlo ambiciozni planovi.
      Zadovoljni                        period, podržani kvalitetom naših usluga, uskoro moći
      smo  radom                       da se promovišemo kao telekomunikacioni operator
      naše                           broj 1 na makedonskom tržištu – istakao je Lopičić.
      kompanije
      koja trenutno                      Goran Trajanovski, predsednik Nadzornog odbora
      ima više od                       MTEL­a,  izrazio  je  zadovoljstvo  poslovnim
      16.000                          okruženjem i saradnjom sa institucijama nadležnim za
      zadovoljnih                        regulisanje sektora telekomunikacija.
      korisnika  u                       – Severna Makedonija ima konkurentno tržište
      Severnoj                         telekomunikacija, regulativa je posebno dobra i
      Makedoniji. U                      omogućava operatorima da se razvijaju, rastu, jačaju
      naredne dve                       svoju poziciju na osnovu kvaliteta usluga koje nude,
      godine uložićemo dodatnih 50 miliona evra i povećati naš tim ulažu u proširenje spektra usluga i povećavaju broj
      za još najmanje 200 mladih profesionalaca – najavio je zaposlenih – naglasio je Trajanovski.
      generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.
                                Telekom Srbija grupa pruža širok spektar telekomunikacionih
      Marko Lopičić, generalni direktor MTEL­a, kazao je da usluga u oblasti mobilne i fiksne telefonije, televizije i
      ambicija nije da budu samo još jedan operator na tržištu. interneta za više od 11 miliona korisnika.
      – Uvereni smo da ćemo sa planovima koje imamo za naredni

      Crnogorski Telekom lansirao 5G mrežu

      na visokim frekvencijama


      PODGORICA (MEDIA EXPRES) / 1. april 2023. / Crnogorski Telekom je nastavio svoj pionirski
      poduhvat u Crnoj Gori i uspešno lansirao komercijalnu 5G mrežu na visokim frekvencijama,
      koja korisnicima donosi gigabitne brzine.

      „Komercijalno dostupna 5G usluga s gigabitnim brzinama
      dostupna je na lokaciji TC Big Fashion u Podgorici, pa
      korisnici u tom delu grada već sada mogu da osete moć i
      brzine 5G mreže“, navodi se u saopštenju.
      Nakon što je u martu prošle godine prvi u zemlji lansirao
      komercijalnu 5G mrežu, a mesec kasnije prvi postigao
      gigabitne brzine u svojoj 5G mreži, Crnogorski Telekom je
      prošlu godinu završio sa najvećom 5G mrežom u Crnoj Gori,
      dostupnom za preko 70 odsto građana Crne Gore.

      Lansiranjem gigabitne 5G mreže u Podgorici, Crnogorski
      Telekom je započeo sa korišćenjem spektra iz opsega 3,6
      gigaherca (GHz), zakupljenog na aukciji koju je u decembru  su osigurali preduslove za snažan razvoj mobilne mreže u 5G
      prošle godine organizovala Agencija za elektronske  eri i u narednih 15 godina, kao i preduslove za uvođenje
      komunikacije i poštansku delatnost (EKIP).     gigabitnih brzina u mobilnoj mreži.

      Rukovodilac odeljenja za pristupne mreže u Sektoru tehnike u  „Kako smo tada i najavili, ubrzano nastavljamo sa najvećom
      Telekomu, Predrag Stanišić, kazao je da je Telekom u  modernizacijom mobilne mreže u posljednjih nekoliko godina,
      decembru prošle godine na aukciji spektra važnog za širenje  zahvaljujući kojoj će 5G mreža biti dostupna na još širem
      5G i unapređivanje 4G mreže, postigao najbolji rezultat, čime  području Crne Gore, dok će korisničko iskustvo u našoj 4G
                                mreži biti još bolje“, rekao je Stanišić.

      6                                          APRIL 2023
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11