Page 7 - Media Expres Adria broj 2 (108) FEBRUAR 2023
P. 7

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● MEDIJI ● ZAKONODAVSTVO
       Telemach zaokružuje prvi krug

       investicionog ciklusa       ZAGREB (MEDIA EXPRES) / 29. januar 2022. / Telemach je u samo dve godine u Hrvatsku
       doveo 10 Giga optičku mrežu zahvaljujući kojoj korisnicima širom pet najvećih hrvatskih
       gradova omogućava surfovanje najvećim internet brzinama ne samo u zemlji, nego i u svetu.

       Pet najvećih hrvatskih gradova moći će da                  interneta  koje  korisnici
       se pohvali brzinama interneta kakve imaju                  ostvaruju na Telemachovoj 10
       stanovnici Singapura, New Yorka i Ženeve.                  Giga mreži dvadeset puta su
       Najbrža optička mreža postala je dostupna                  veće od prosečne brzine
       za više od 100.000 domaćinstava, a                   interneta u Hrvatskoj i to čak
       uskoro će postati sve prisutnija i u manjim                 40 puta veće u najvećem
       sredinama, što će doprineti digitalizaciji                paketu i dosežu dva gigabita u
       zemlje i otvoriti nove prilike za ekonomiju,                 sekundi.
       istovremeno  unaprjeđujući  korisničko
       iskustvo.                                  Zahvaljujući  snažnom
                                             investicijskom ciklusu od 1,7
       Članica Uprave i glavna direktorka za                  milijardi kuna, koliko tokom
       tehniku Telemacha Hrvatska, Danijela  gradovima i mestima širom Hrvatske pa  petogodišnjeg razdoblja ulaže u fiksnu i
       Bistrički Morović„ izjavila je “Snažnom  intenzivno nastavljamo da gradimo dalje,  mobilnu mrežu, Telemach se pozicionirao
       investicijom u jednu od najnaprednijih  pri  čemu  korisnicima  osiguravamo  kao ravnopravni tržišni konkurent na
       optičkih mreža u svetu, u godinama pred  tehnološki  najnaprednije  usluge,  uz  telekom tržištu. Tako je, osim sa ponudom
       nama moći ćemo svojim korisnicima da  najbolju vrednost za novac“. mobilnih usluga, kao ozbiljan tržišni
       ponudimo usluge sa najboljim korisničkim            izazivač, Telemach na području cele
       iskustvom na tržištu. Najbrža optička  Optička infrastruktura otvara perspektivu  Hrvatske prisutan i s fiksnom mrežom i
       mreža celokupnoj zajednici donosi razvojni  brojnim granama ekonomije koje svoj rast i  EON televizijom, koji najbolje korisničko
       potencijal koji želimo da omogućimo  razvoj vežu uz tehnološki napredak. Brzine  iskustvo donosi upravo na optičkoj mreži.

       Operatori u Crnoj Gori planiraju da

       investiraju 26 miliona evra


       PODGORICA (MEDIA EXPRES) / 14. januar 2022. / Operatori elektronskih komunikacija planirali su
       da ove godine investiraju oko 26 mil evra, saopštili su iz Agencije za elektronske komunikacije i
       poštansku delatnost (EKIP) poručujući da očekuju nastavak trenda razvoja tržišta i povoljnosti kada su
       u pitanju usluge.
       Izvršni direktor                     mil evra i sa završetkom godine o realizovanim
       EKIP­a, Darko                      ukupnim  ulaganjima  u  sektor  elektronskih
       Grgurović,                        komunikacija operatori će dostaviti podatke
       kazao je da su                      regulatoru ­ rekao je Grgurović u intervjuu agenciji
       u toku 2021.                      Mina­business.
       godine
       operatori  u                       ­ U prethodnih deset godina operatori elektronskih
       razvoj                          komunikacija u Crnoj Gori su investirali preko 600
       elektronskih                       mil evra, od čega u prethodnih pet, kada su
       komunikacioni                       investicije intenzivirane, skoro 400 mil evra ­
       h  mreža  i                       precizirao je Grgurović.
       servisa uložili
       51 mil evra, što                     Prema njegovim rečima, višegodišnji trend visokih
       je doprinelo daljem povećanju dostupnosti savremenih investicija u sektoru elektronskih komunikacija, potvrđuje
       elektronskih komunikacionih usluga visokog kvaliteta na celoj činjenicu da u Crnoj Gori imamo stabilan i predvidiv pravni i
       teritoriji Crne Gore.               regulatorni okvir, koji je stvorio jednake uslove za sve
                                učesnike na tržištu.
       ­ EKIP trenutno ne raspolaže konačnim podatkom o visini
       ukupnih investicija operatora elektronskih komunikacija u On je naveo da očekuju da se tokom ove godine nastavi
       prošloj godini. Operatori elektronskih komunikacija su trend razvoja tržišta elektronskih komunikacija. (
       planirali svoje investicije za prošlu godinu u iznosu od oko 33      www.mediaexpres.net                                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12